Kommunfullmäktige fattade den 13 juni 2016 beslut om ny nämndorganisation för Uppsala kommun. Produktionsstyrelserna för Uppsala Vård & omsorg och Teknik & service avvecklas när den så kallade beställare-utförarmodellen avskaffas från och med 2017.

I den nya nämndorganisationen finns tre nya förvaltningar (socialförvaltning, äldreförvaltning och omsorgsförvaltning).

Till dessa förvaltningar rekryteras nu chefer som är direkt underställda förvaltningsdirektören. Arbetet pågår gällande hur de nya förvaltningarna ska organiseras i detalj, detta arbete beräknas vara klart i oktober.

Som avdelningschef rapporterar du till förvaltningsdirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har fullt ledningsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi inklusive arbetsmiljöansvaret. Du har även budgetansvar för hela förvaltningen. Inom avdelningen kommer en biträdande avdelningschefstjänst att rekryteras.

Du leder och styr avdelningen mot uppsatta mål och ansvarar för att verksamheten har ändamålsenliga processer, och att dessa är väl förankrade hos samtliga medarbetare, samt att verksamheten bedrivs resurseffektivt.

Detta gör du exempelvis genom att:

• säkerställa en långsiktig hållbar verksamhet, attraktionskraft och marknadsplats

• utveckla avdelningen vad gäller effektivitet, resursanvändning och kvalitet så att verksamheten överträffar jämförbara kommuner

• genomföra innovativa arbetssätt och välfärdsteknologi i syfte att bli en attraktiv arbetsgivare, säkra en hållbar ekonomi och höja patientsäkerheten

• skapa förutsättningar för delaktighet för medarbetare, närstående och brukare/kunder i utveckling av verksamheten

• att verksamheten bedrivs effektivt och att nödvändiga åtgärder vidtas för att samordna eller prioritera mellan delområden inom avdelningen, mellan förvaltningens olika avdelningar och gränssnitt gentemot KLK:s staber

• att aktiviteter i kommande förändringsarbete tas om hand på avdelningen

• att utredningar/utvärderingar grundar sig i dokumenterade metoder, utgår ifrån aktuell forskning och håller hög kvalitet

• ansvara för att de beslutsunderlag och ärenden som hanteras på avdelningen håller god kvalitet

Avdelningschef är tillika förvaltningens presskontakt (inkl. ansvarig för koordinering av mediefrågor).

Avdelningen ansvarar för:

• Nämndprocessen (hantering av ärenden till arbetsutskott och nämnd)

• Strategisk övergripande planering och utveckling, ex vilket även omfattar framtagande av nämndens mål och budget (verksamhetsplan, förvaltningens internkontrollplan)

• Övergripande samverkan region/landsting, universitet och FoU.

• Avtal och marknad (beställarfunktion) med såväl interna som externa utförare. Ansvarar för framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och avtal samt uppdrag kring vård- och omsorgstjänster. Ansvaret för fastighetsfrågor ingår.

• Verksamhetsuppföljning och tillsyn, vilken har en central funktion för förvaltningens egenkontroll.

• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

• Utvecklingsprojekt/stimulansmedel

• Intendentur och intern administration

Kvalifikationer:

Du har en relevant högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning och det är meriterande om du har en projektledarutbildning.

Du har:

• Erfarenhet från arbete i både offentlig och privat sektor

• Erfarenhet från arbete i stora organisationer i arbete med matrisorganisationer och förändringsledning

• Erfarenhet av nära samarbete med universitet/högskolor/FOU

• Erfarenhet av projektledning

• Gedigen erfarenhet av att leda och utveckla högre chefer

• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete

• Erfarenhet av att stötta och coacha ledare

Det är meriterande med goda kunskaper om grupper, organisation, metod, forskning och uppföljning.

Vi söker dig som har ett tydligt resultatfokus, och en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Det är också viktigt att du har god förmåga och uthållighet att planera en komplex verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och en hållbar ekonomi. Du är entusiastisk och positiv i tuffa situationer och arbetar konstruktivt även under press. Du har även god förmåga att se helheter, initiera och driva förändringar, skapa system och struktur i en komplex organisation

Vidare ser vi gärna att du har förmåga att inspirera och få med dig medarbetare och samarbetspartners om vikten av förändring och systematiskt utvecklingsarbete. Även förmåga att fatta självständiga beslut och initiera målinriktade åtgärder, även om all information inte finns tillgänglig samt förmåga att underhålla formella och informella relationer inom och utanför organisationen, med kollegor och över olika organisationsnivåer, är meriterande.

God svenska i tal och skrift är ett krav.

Uppdragsgivare: Uppsala kommun

Ort: Uppsala

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 2/10 2016

För information: Frågor besvaras av Martin Winrow, 072-553 07 92, rekryteringskonsulter på Proffice.

Tjänsten söker du via http://tinyurl.com/gqwxxmb
Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Proffice:

Proffice är ett av Nordens största bemannings- och rekryteringsföretag med över 10 000 anställda på omkring 80 kontor i Norden. Vi är en del av det globala HR-tjänsteföretaget Randstad.