Arbetslivet blir alltmer komplext och våra organisationer blir alltmer flexibla för att möta omvärldens krav. Vi ger dig råd för hur du leder ditt flexibla team.

Den snabba förändringstakten i omvärlden leder till ständigt nya förutsättningar och förändring har blivit vardagsmat. För att kunna möta detta blir de flesta organisationer idag allt mer flexibla. Idag är många anställda i projektform eller andra tidsbegränsade anställningar samtidigt som den ordinarie personalstyrkan även kompletteras med andra former av kontrakt, som exempelvis genom att hyra in personal, anlita konsulter eller frilansare. Dessa nya flexibla organisationer ställer ofta nya krav på både medarbetare och chefer.  Att leda ett team som inte befinner sig på samma ort, som inte arbetar samma tider eller där en del av medarbetarna arbetar i projektform ställer nya krav på dig som ska leda teamet. I föränderliga verksamheter ökar också behovet av tydlighet kring mål och uppföljning av prestationer. Fyra frågor hjälper dig att leda ditt flexibla team. 

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

Har vi formulerat tydliga och gemensamma spelregler?

I alla organisationer och arbetsgrupper möts människor med olika agendor, förutsättningar, förväntningar och prioriteringar. Förutom att det kan råda olika uppfattningar om teamets målsättningar och handlingsplaner så finns det också ofta väldigt olika idéer kring hur de ideala arbetsformerna ser ut. En del vill exempelvis ha så få möten som möjligt – de vill jobba på själva. Andra vill mötas varje dag, och diskutera sig fram till allt.  Det här skapar behov av tydliga spelregler för alla som ska samarbeta och det gäller det att hitta en gemensam plattform som både är effektiv och tillgodoser olika behov.

Förstår även tillfälligt anställda sin del av helheten?

När personer med olika former av kontrakt och tidshorisonter ska samarbeta ställs nya typer av krav för att det ska fungera. När personer tillfälligt knyts till arbetsplatsen eller i ett projekt är det viktigt att de snabbt får förståelse för helheten. De kanske bara ska uppfylla ett delmål, men de påverkas av,  och påverkar också alltid,  andra delar i processen.

Har vi tydlighet i olika arbetsroller?

Vid mer standardiserade arbeten kan tydlighet och struktur upprätthållas i arbetsbeskrivningar och gör att nya eller tillfälliga medarbetare snabbt kommer in på sina nya arbetsplatser. Även för mer komplexa tjänster är det värdefullt med tydliga rollbeskrivningar för både en effektiv organisation, men också för att kunna kartlägga kompetens och lägga grund till kravprofil vid rekrytering.

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

Har vi effektiva introduktionsprogram för både fasta och tillfälliga medarbetare?

Oavsett på vilket sätt en person knyts till organisationen krävs en genomtänkt introduktion. Att förstå organisationens verksamhet, kultur och arbetssätt är alltid viktigt – eftersom det påverkar personens förmåga att agera för organisationens bästa. Däremot behöver introduktionsprogrammen förmodligen

anpassas utifrån vilken typ av vilken roll de nya medarbetarna har. I en roll som kräver kärnkompetens och stor inblick i hela verksamheten kommer introduktionen av naturliga skäl vara mer omfattande och ta betydligt längre tid än en roll där uppgiften är mer avgränsad.