Med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden blir kompetensväxling inom bolaget allt viktigare. Hur kan man säkerställa att kunskap och erfarenhet stannar kvar i organisationen? Och hur för man in ny kompetens?

Det här är ofta extra viktigt att tänka på för organisationer som exempelvis står inför stora pensionsavgångar, där mycket kompetens försvinner samtidigt, men också för organisationer med hög personalomsättning där det blir kostsamt att starta om från början gång på gång.

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

  • Ta in yngre medarbetare som jobbar extra, exempelvis studenter. De kommer ofta in i organisationer med nya perspektiv och andra erfarenheter. Samtidigt sker en kunskapsöverföring till de yngre som de har med sig den dag de eventuellt anställs i organisationen.
  • Öppna upp för att återanställa tidigare medarbetare. Tidigare var det mer eller mindre otänkbart för en arbetsgivare att återanställa en medarbetare som tidigare slutat, eftersom förtroendet då ansågs förbrukat. Idag tänker många annorlunda. Personer som kan verksamheten sedan tidigare och som dessutom byggt på med helt nya erfarenheter kan ofta visa sig vara värdefulla att rekrytera tillbaka.
  • Arbetsrotation. Att låta medarbetare växla till andra funktioner och avdelningar fyller flera syften, dels att förbättra kommunikationen och öka förståelsen för varandras områden, dels att nya idéer föds i skärningen mellan olika funktioner. De som provar andra uppgifter bygger också upp nya kompetenser som de tar med sig till sin ordinarie roll och grupp.
  • Ta in konsulter med spetskompetens som kan överföras även till övriga teamet. Att låta egna medarbetare arbeta parallellt med externa specialister med olika spetskompetenser är ofta ett effektivt sätt att utveckla medarbetarnas kompetens inom viktiga områden.
  • Behåll pensionärerna på deltid. Seniora medarbetare sitter ofta på kunskap och erfarenheter som är svåra att dokumentera. Genom att låta dessa personer arbeta kvar på deltid, gärna parallellt med någon yngre, ökar möjligheterna att kunna överföra både faktiska kompetenser och ovärderlig.